รายงานสรุปภาพรวม กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
95,860,8057,6897,689

ระดับการพัฒนาของกลุ่มออมทรัพย์


จำนวนสมาชิกแยกตามประเภท

ที่ประเภทสมาชิกจำนวน
17672
11726100
1267035
217
289364325
2641014
3128
332
45539
430

ธนาคารที่กลุ่มฝากเงิน

ที่ธนาคารจำนวน
1ธกส.12
1ธกส.6452
1ธกส.1096
2ออมสิน31
2ออมสิน6623
2ออมสิน1624
3กรุงไทย3
3กรุงไทย474
3กรุงไทย48
4อื่นๆ323
4อื่นๆ46

วัตถุประสงค์การกู้ยืม

ที่ประเภทจำนวนคนจำนวนเงิน
1ประกอบอาชีพ381112484.00
1ประกอบอาชีพ449121
1ประกอบอาชีพ971974843296.00
2การศึกษา5150000.00
2การศึกษา824400
2การศึกษา87570.00
3ใช้จ่ายในครัวเรือน
3ใช้จ่ายในครัวเรือน12974
3ใช้จ่ายในครัวเรือน23130.00
4รักษาพยาบาล
4รักษาพยาบาล15974
4รักษาพยาบาล125330.00
5อื่นๆ
5อื่นๆ
5อื่นๆ0.00