รายงานสรุปภาพรวม กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
95,860,8057,6897,689

ระดับการพัฒนาของกลุ่มออมทรัพย์


จำนวนสมาชิกแยกตามประเภท

ที่ประเภทสมาชิกจำนวน
17672
11726100
217
289364325
3128
45539

ธนาคารที่กลุ่มฝากเงิน

ที่ธนาคารจำนวน
1ธกส.12
1ธกส.6452
2ออมสิน31
2ออมสิน6623
3กรุงไทย3
3กรุงไทย474
4อื่นๆ323

วัตถุประสงค์การกู้ยืม

ที่ประเภทจำนวนคนจำนวนเงิน
1ประกอบอาชีพ381112484.00
1ประกอบอาชีพ449121
2การศึกษา5150000.00
2การศึกษา824400
2การศึกษา
3ใช้จ่ายในครัวเรือน
3ใช้จ่ายในครัวเรือน12974
3ใช้จ่ายในครัวเรือน
4รักษาพยาบาล
4รักษาพยาบาล15974
4รักษาพยาบาล
5อื่นๆ
5อื่นๆ
5อื่นๆ