รายงานสรุปภาพรวม กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
32,489,180,9633,350,0183,350,018

ระดับการพัฒนาของกลุ่มออมทรัพย์


จำนวนสมาชิกแยกตามประเภท

ที่ประเภทสมาชิกจำนวน
11726100
289364325
3128
45539

ธนาคารที่กลุ่มฝากเงิน

ที่ธนาคารจำนวน
1ธกส.6452
1ธกส.7625
2ออมสิน6623
2ออมสิน7355
3กรุงไทย474
3กรุงไทย601
4อื่นๆ323
4อื่นๆ346

วัตถุประสงค์การกู้ยืม

ที่ประเภทจำนวนคนจำนวนเงิน
1ประกอบอาชีพ449121
1ประกอบอาชีพ34666641
2การศึกษา824400
2การศึกษา
2การศึกษา72214780
3ใช้จ่ายในครัวเรือน12974
3ใช้จ่ายในครัวเรือน
3ใช้จ่ายในครัวเรือน992970
4รักษาพยาบาล15974
4รักษาพยาบาล
4รักษาพยาบาล1774974
5อื่นๆ
5อื่นๆ
5อื่นๆ143529