การวิเคราะห์ข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดิน
22,776 :กองทุน

6,870 :ตำบล

913 :อำเภอ

78 :จังหวัด


จำนวนหมู่บ้านที่มีเกณฑ์ประเมินประเมินสถานะเพื่อการพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่มีค่าคะแนนต่ำ (คะแนน 1)

จำนวนหมู่บ้าน ที่ได้คะแนน 1
ระหว่าง 15 - 19 ตัวชี้วัด
จำนวนหมู่บ้าน ที่ได้คะแนน 1
ระหว่าง 10 - 14 ตัวชี้วัด
จำนวนหมู่บ้าน ที่ได้คะแนน 1
ระหว่าง 5 - 9 ตัวชี้วัด
จำนวนหมู่บ้าน ที่ได้คะแนน 1
ระหว่าง 1 - 4 ตัวชี้วัด