ระบบรายงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"


 First page   Previous page  ของ 1135   Next page   Last page
ที่จังหวัดอำเภอตำบลหมู่ที่หมู่บ้านชื่อผู้เจ้าร่วมโครงการชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ไร่ระดับประเภทกรรมสิทธิ์เลขที่โฉนดหน่วยงานกลุ่มวันที่บันทึก
1สมุทรปราการบางบ่อบางเพรียง01อ้อมไร่xxxxxxxxxaaaaaaaaaaaa10hlm010aaaaaa5/29/2022
2นนทบุรีบางกรวยปลายบาง01วัดศรีประวัตินางสาวลัดดาวัลย์ คำสมนางสาวลัดดาวัลย์ คำสม3HLM75ไม่ระบุ15/22/2020
3นนทบุรีบางใหญ่บางแม่นาง03คลองบางทองนางกาญจนา ขาวเขียวนางกาญจนา ขาวเขียว3HLM7102891ไม่ระบุ15/22/2020
4นนทบุรีบางใหญ่บางแม่นาง10ดอนลาดตะค้านนางสาวเขมจิรา ปานกล่ำนางสาวเขมจิรา ปานกล่ำ3HLM7103597ไม่ระบุ15/22/2020
5นนทบุรีไทรน้อยราษฎร์นิยม06ราษฎร์นิยม06นายสินชัย ทองมั่งนางวรรณา น้อยเล็ก3HLM769125ไม่ระบุ15/22/2020
6ปทุมธานีคลองหลวงคลองหก14คลองหกหมู่ที่ 14นายอดุลย์ วิเชียรชัยนายอดุลย์ วิเชียรชัย10CLM132995ไม่ระบุ3
7ปทุมธานีหนองเสือบึงกาสาม04เจริญบุญนายคณากร สินบัวผ่องนายคณากร สินบัวผ่อง15CLM7391 , 539, 540 , 541 (รวม 4 โฉนด)ไม่ระบุ1
8พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาปากกราน11คลองมอญนางสมพร รัมมะเพียรนางสมพร รัมมะเพียร1HLM136300ไม่ระบุ34/16/2020
9พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาสวนพริก01สวนพริก01นางสายพิณ วงศ์ศิรินางสายพิณ วงศ์ศิริ1HLM719537/19539/19540/19541/19542/ไม่ระบุ14/16/2020
10พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาสวนพริก04บางขวด (4)ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เขนยทองว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เขนยทอง3HLM7ไม่ระบุ15/22/2020
11พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาคลองตะเคียน12จอมแหนางรัตนา ไกรทัตนางรัตนา ไกรทัต3HLM7775ไม่ระบุ15/22/2020
12พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาบ้านใหม่02มะขามหย่องนายคำรณ ทานธรรมนายคำรณ ทานธรรม3HLM74861ไม่ระบุ15/22/2020
13พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาเกาะเรียน05ค่ายนางนวลหงษ์ นิ่มนวลนางนวลหงษ์ นิ่มนวล1HLM71259ไม่ระบุ14/16/2020
14พระนครศรีอยุธยาท่าเรือท่าหลวง03ใหม่นายโสภณ สุวรรณโภชน์นายโสภณ สุวรรณโภชน์1HLM719912ไม่ระบุ14/9/2021
15พระนครศรีอยุธยาท่าเรือวังแดง04ท้ายคุ้งนางเต็มสิริ ทองนิรันดร์นางเต็มสิริ ทองนิรันดร์3HLM72317514/9/2021
16พระนครศรีอยุธยาท่าเรือวังแดง08บึง(8)นางสาวกิตติวรา อาลัยสุขนางสาววิไลพร คดีธรรม นางสาวดวงเพ็ญ คดีธรรม3HLM7914ไม่ระบุ15/22/2020
17พระนครศรีอยุธยาท่าเรือปากท่า07ชายหนองนายบุญเรือง มาสกุลนายบุญเรือง มาสกุล1HLM72298014/9/2021
18พระนครศรีอยุธยาท่าเรือหนองขนาก06ปลักแรดนายปฐมรัตน์ ขวนขวายทรัพย์นางกุหรี่ ขวนขวายทรัพย์ นายธรรมนูญ ขวนขวายทรัพย์ นายทนงศักดิ์ ขวนขวายทรัพย์3HLM78960ไม่ระบุ15/22/2020
19พระนครศรีอยุธยาท่าเรือหนองขนาก08หนองขนากนางลูกอินทร์ อาบชาตินางลูกอินทร์ อาบชาติ1HLM73550ไม่ระบุ14/16/2020
20พระนครศรีอยุธยาท่าเรือหนองขนาก08หนองขนากนางบรรจง ไวเมธีนางบรรจง ไวเมธี3HLM724818ไม่ระบุ15/22/2020