รายงานสรุปภาพรวม โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

27,101

จำนวนหมู่บ้าน กข.คจ.
6,831,716,104
จำนวนเงินทุน กข.คจ. ทั้งหมด
18,269,466
จำนวนครัวเรือนที่ยืมเงิน (คน)
35,858,097,882
จำนวนครัวเรือนที่ยืมเงิน (บาท)
786,961,084
จำนวนเงินทุนที่ฝากธนาคาร
239,254
จำนวนเงินทุนที่มีปัญา (คร.)
219,060,838
จำนวนเงินที่มีปัญหา (บาท)
0
จำนวนเงินทุนที่เสียหาย (คร.)
260,000
จำนวนเงินทุนที่เสียหาย (บาท)