รายงานสรุปภาพรวม โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

29,231

จำนวนหมู่บ้าน กข.คจ.
8,954,450,704
จำนวนเงินทุน กข.คจ. ทั้งหมด
1,516,443
จำนวนครัวเรือนที่ยืมเงิน (คน)
7,666,828,924
จำนวนครัวเรือนที่ยืมเงิน (บาท)
863,209,531
จำนวนเงินทุนที่ฝากธนาคาร
54,584
จำนวนเงินทุนที่มีปัญา (คร.)
385,494,878
จำนวนเงินที่มีปัญหา (บาท)
4,766
จำนวนเงินทุนที่เสียหาย (คร.)
39,072,903
จำนวนเงินทุนที่เสียหาย (บาท)