logo

ข้อมูล  big data

Big Data

จปฐ 2564.

จปฐ. 2564

ผลการจ่ายงบประมาณ

ผลใช้จ่ายงบ

ยอดจำหน่ายสินค้า OTOP

OTOP

ชุมชนท่องเที่ยว

ชุมชนท่องเที่ยว

กองทุนแม่

กองทุนแม่

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กองทุนฯสตรี

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ผู้นำจิตอาสา

ผู้นำจิตอาสา