รายงานผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน

         

กองทุนที่บันทึกข้อมูลแล้ว 17,630กองทุน
ดูรายชื่อหมู่บ้าน คลิกที่นี่


ครัวเรือนทั้งหมดคร. ที่สมัครสมาชิกเงินที่ได้รับพระราชทาน+สมทบจากรัฐเงินสมทบ(ทุนศรัทธา)
3,224,6311,759,036236,904,039265,707,214

ตัวชี้วัดที่ชื่อตัวชี้วัดคะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3ไม่มีคะแนน
1การจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน7236,65515,020280
2บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินด้านการประชาสัมพันธ์1,8016,98813,488401
3บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ด้านการดูแลครัวเรือนสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน4,71610,1187,234610
4ระเบียบบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เป็นของหมู่บ้านเอง3,5876,24812,249594
5การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงานทุกขั้นตอน2,58811,5758,053462
6จำนวนเงินพระราชทานขวัญถุง8002,06419,038776
7การจัดทำบัญชีในการรับ-จ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน4,0756,28711,508808
8การสมทบเงินทุนด้วยวิธีแห่งศรัทธา(การบริจาค)2,44313,3085,7991,128
9การสมทบเงินด้วยวิธีแห่งปัญญา (เช่น การจัดงาน กิจกรรม)8,3718,8923,1062,309
10กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินในการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด (เช่น ประชุม,อบรม,จัดกิจกรรม)6,8839,0375,919839
11กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มเสี่ยง6,71910,3474,5691,043
12การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษภัยของยาเสพติด6,8099,0476,001821
13การค้นหา/สำรวจผู้เสพยาเสพติด7,0258,7625,7381,153
14กองทุนแม่ฯช่วยเหลือ,ฟื้นฟูจิตใจผู้เสพที่กลับตัว เพื่อให้โอกาสคนกลุ่มนี้กลับเข้าสู่ชุมชน4,7778,1158,0201,766
15มีการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มทักษะด้านอาชีพ หรือหางานให้ทำสำหรับกลุ่มเสี่ยง ผู้เสพ หรือผู้ค้าที่กลับตัว และผ่านการบำบัดแล้ว5,3457,3116,1393,883
16การเป็นแหล่งศึกษาดูงานขององค์กรหรือหมู่บ้านอื่นๆ5,2814,2801,67311,444
17การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับกองทุนแม่ฯ ของหมู่บ้านอื่นๆ4,3265,90010,9661,486
18วิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เป็นคนในชุมชน4,5457,7334,3106,090
19การทบทวน สรุปบทเรียน และพัฒนาการทำงานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน2,7209,6174,427866