รายงานผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน

         

กองทุนที่บันทึกข้อมูลแล้ว 24,260กองทุน
ดูรายชื่อหมู่บ้าน คลิกที่นี่


ครัวเรือนทั้งหมดคร. ที่สมัครสมาชิกเงินที่ได้รับพระราชทาน+สมทบจากรัฐเงินสมทบ(ทุนศรัทธา)
6,532,6955,782,972321,060,420338,917,046

ตัวชี้วัดที่ชื่อตัวชี้วัดคะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3ไม่มีคะแนน
1การจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน7246,69515,184284
2บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินด้านการประชาสัมพันธ์1,8277,02413,627409
3บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ด้านการดูแลครัวเรือนสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน4,74010,2127,316619
4ระเบียบบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เป็นของหมู่บ้านเอง3,6186,30312,364602
5การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงานทุกขั้นตอน2,60911,6778,132469
6จำนวนเงินพระราชทานขวัญถุง8042,06719,235781
7การจัดทำบัญชีในการรับ-จ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน4,0956,32811,641823
8การสมทบเงินทุนด้วยวิธีแห่งศรัทธา(การบริจาค)2,47013,4075,8461,164
9การสมทบเงินด้วยวิธีแห่งปัญญา (เช่น การจัดงาน กิจกรรม)8,4068,9923,1412,348
10กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินในการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด (เช่น ประชุม,อบรม,จัดกิจกรรม)6,9309,1295,974854
11กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มเสี่ยง6,75310,4634,6041,067
12การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษภัยของยาเสพติด6,8679,1426,042836
13การค้นหา/สำรวจผู้เสพยาเสพติด7,0738,8405,7921,182
14กองทุนแม่ฯช่วยเหลือ,ฟื้นฟูจิตใจผู้เสพที่กลับตัว เพื่อให้โอกาสคนกลุ่มนี้กลับเข้าสู่ชุมชน4,8058,1818,1091,792
15มีการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มทักษะด้านอาชีพ หรือหางานให้ทำสำหรับกลุ่มเสี่ยง ผู้เสพ หรือผู้ค้าที่กลับตัว และผ่านการบำบัดแล้ว5,3997,3656,2003,923
16การเป็นแหล่งศึกษาดูงานขององค์กรหรือหมู่บ้านอื่นๆ5,3424,3101,67911,556
17การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับกองทุนแม่ฯ ของหมู่บ้านอื่นๆ4,3625,95411,0701,501
18วิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เป็นคนในชุมชน4,5827,7864,3556,164
19การทบทวน สรุปบทเรียน และพัฒนาการทำงานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน3,89112,8796,1411,349