รายงานผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน

         

กองทุนที่บันทึกข้อมูลแล้ว 23,042กองทุน
ดูรายชื่อหมู่บ้าน คลิกที่นี่


ครัวเรือนทั้งหมดคร. ที่สมัครสมาชิกเงินที่ได้รับพระราชทาน+สมทบจากรัฐเงินสมทบ(ทุนศรัทธา)
5,052,7284,321,794309,001,634315,661,294

ตัวชี้วัดที่ชื่อตัวชี้วัดคะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3ไม่มีคะแนน
1การจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน5996,37915,781283
2บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินด้านการประชาสัมพันธ์1,5667,31413,782380
3บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ด้านการดูแลครัวเรือนสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน4,61210,2897,603538
4ระเบียบบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เป็นของหมู่บ้านเอง3,3806,47412,647541
5การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงานทุกขั้นตอน2,49511,7478,348452
6จำนวนเงินพระราชทานขวัญถุง6882,10919,557688
7การจัดทำบัญชีในการรับ-จ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน3,9696,56311,743767
8การสมทบเงินทุนด้วยวิธีแห่งศรัทธา(การบริจาค)2,38613,6975,9091,050
9การสมทบเงินด้วยวิธีแห่งปัญญา (เช่น การจัดงาน กิจกรรม)8,3359,3253,3062,076
10กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินในการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด (เช่น ประชุม,อบรม,จัดกิจกรรม)6,5799,4916,223749
11กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มเสี่ยง6,51010,9144,638980
12การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษภัยของยาเสพติด6,5469,4376,289770
13การค้นหา/สำรวจผู้เสพยาเสพติด6,9399,2095,8681,026
14กองทุนแม่ฯช่วยเหลือ,ฟื้นฟูจิตใจผู้เสพที่กลับตัว เพื่อให้โอกาสคนกลุ่มนี้กลับเข้าสู่ชุมชน4,5668,5808,2761,620
15มีการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มทักษะด้านอาชีพ หรือหางานให้ทำสำหรับกลุ่มเสี่ยง ผู้เสพ หรือผู้ค้าที่กลับตัว และผ่านการบำบัดแล้ว5,2787,7296,6153,420
16การเป็นแหล่งศึกษาดูงานขององค์กรหรือหมู่บ้านอื่นๆ5,6174,6061,70611,113
17การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับกองทุนแม่ฯ ของหมู่บ้านอื่นๆ4,3906,25111,0661,335
18วิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เป็นคนในชุมชน4,8807,9254,4095,828
19การทบทวน สรุปบทเรียน และพัฒนาการทำงานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน3,71712,2606,0441,021